268993126_238783835012709_7314732097485766538_n

Ngại gặp “CÔ VY” – Alô ngay có U HÒA ship

𝐵𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑎̣̆𝑡 đ𝑜̂̀ 𝑎̆𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑣𝑖̀ 𝑛𝑔𝑎̣𝑖 𝑟𝑎 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖? 𝐻𝑎𝑦 𝑣𝑖̀ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ đ𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑝ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̣𝑝, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑟𝑎 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑣𝑖̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑥𝑢́𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖? Vậy thì đã có dịch vụ giao hàng t ...

0